POLITYKA PRYWATNOŚCI 2T4U.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności i danych osobowych (dalej: „polityka prywatności”) sklepu internetowego pod adresem 2t4u.pl (dalej: „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych jest: EXPERIENCE Lila Bitson-Klinkosz z siedzibą w Gdańsku, ul.Achillesa 14/1 e-mail:sklep@2t4u.pl
  3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można poprzez mail: sklep@2t4u.pl
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
  5. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne.
  6. Udostępnienie przez korzystającego ze Sklepu danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.
  7. Administrator informuje, że brak zgody korzystającego ze Sklepu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może skutkować niemożliwością zawarcia umowy i sprzedaży towarów.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych .
  9. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: (1) zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE.
  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego ze Sklepu w następujących celach: (1) wykonanie umowy z korzystającym ze Sklepu, (2) marketing bezpośredni, (3) marketing, (4) wyrażenie przez korzystającego ze Sklepu opinii o Administratorze lub jego towarach, (5) prowadzenie ksiąg rachunkowych, (6) prowadzenie spraw, sądowych i pozasądowych, dotyczących praw lub obowiązków Administratora.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia stosunku prawnego z Administratorem (w zależności który moment nastąpi później) oraz 5 lat po tym zdarzeniu. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zarchiwizowane w ten sposób, że nie będzie do nich dostępu.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Dane osobowe korzystających ze Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) przedsiębiorcy zajmujący się przewozem, (2) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonywane kartą płatniczą, (3) instytucje finansowe takie jak banki lub kasy oszczędnościowo-kredytowe, (4) podmioty przeprowadzające ankiety dotyczące satysfakcji klienta, (5) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podobne, (6) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze.
 1. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE.
  1. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Sklepu. Efektem korzystania z profilowania może być przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.
  2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w Sklepie.
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
  1. Korzystającemu ze Sklepu przysługuje prawo do (1) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia jego danych osobowych, (2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, (3) skargi do organu nadzorczego – w Rzeczypospolitej Polskiej: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. POLITYKA COOKIES.
  1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego ze Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie korzystającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystający ze Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji korzystającego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
  5. W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez korzystającego ustawień i personalizację interfejsu korzystającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi korzystający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie korzystającemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym korzystającego. Korzystający mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  9. W kwestiach nieuregulowanych do plików cookies stosuje się odpowiednio postanowienia o danych osobowych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.