REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 2t4u.pl

Konsument uprawniony jest do zapisania niniejszego regulaminu na trwałym nośniku

 1. DEFINICJE.
  1. FORMULARZ REJESTRACJI: formularz umożliwiający utworzenie Konta.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA: formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. KLIENT: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  4. KONTO: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
  5. NEWSLETTER: elektroniczna usługa, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej cyklicznych informacji, w szczególności o Produktach lub wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę.
  6. SPRZEDAWCA: sprzedawcą, a także usługodawcą oraz administratorem danych osobowych jest:  EXPERIENCE Lila Bitson-Klinkosz, 80-299 Gdańsk, ul. Achillesa 14/1 e-mail: sklep@2t4u.pl
  7. PRODUKT: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. REGULAMIN: niniejszy regulamin sklepu internetowego 2t4u.pl.
  9. SKLEP INTERNETOWY: należący do Sprzedawcy sklep internetowy pod adresem: www.2t4u.pl
  10. UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  12. ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dane osobowe. Odesłanie do polityki prywatności.
  1. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych regulowane są przez politykę prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE.
  1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych podczas procesu danych osobowych. Konto ważne jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie wskazanych podczas procesu danych osobowych. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest bezpłatne i ma charakter jednorazowy.
  4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu wskazanych tam danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłany Newsletter, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia. Newsletter przesyłany jest Klientowi przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez podanie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie pola „Wypisz się z newslettera” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu: (1) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość Sprzedawcy zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  5. Zgodnie z Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, Klient, który na podstawie rachunku/paragonu chce otrzymać fakturę vat zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy i przekazania nr NIP przed wystawieniem rachunku/paragonu.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może udostępnić Klientowi także inne sposoby płatności. Sposoby te będą ujawnione podczas procedury składania Zamówienia.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka paczkomatowa.
   2. Odbiór osobisty w siedzibie firmy.
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. REKLAMACJE.
  1. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez wysłanie listu lub wiadomości e-mail z wykorzystaniem danych Sprzedawcy określonych w pkt 1.6.
  2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pisemnie na adres: ul. Sołtysowska 1 Magazyn 17, 31-589 Kraków;
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)..
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
  1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem niżej określonych kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listem lub wiadomością e-mail z wykorzystaniem danych Sprzedawcy określonych w pkt 1.6.
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Produktów w indywidualnych przypadkach m.in jeśli produkt spożywczy został otworzony tj. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych (zostało otwarte po dostarczeniu). Przedmiot świadczenia był rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu (mający krótki termin przydatności do użycia i była o tym wyraźna informacja w chwili zakupu). Zwracana odzież nosi ślady użytkowania, brak oryginalnie przymocowanych metek.
  4. Sprzedawca wskazuje na następujące koszty, które może ponieść Klient w przypadku odstąpienia od umowy:
   1. koszt dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie,
   2. koszt dostarczenia zwracanego Produktu Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep mają treść w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w Sklepie. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się postanowienia dotychczasowe chyba, że nowy Regulamin jest bardziej korzystny dla Klienta. Klient może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z postanowieniami nowego Regulaminu przy czym uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.